poniedziałek, 4 lutego 2019

Konrad Jakub, rex Poloniae novus!


Electio Regis Liberta
Conradus Iakobus, rex Poloniae et magnus Dux novus!


Sejm Elekcyjny zgromadzony pod Warszawą dokonał wyboru Konrada Jakuba, króla baridajskiego, na nowego króla Polskiego i wielkiego xięcia litewskiego!

Kandydat zdobył trzynaście spośród czternastu głosów szlachty, która stawiła się na Sejm. 

Oby jego panowanie zapisało się złotymi zgłoskami na kartach kronik Korony i Litwy!

Vivat Rex!

środa, 30 stycznia 2019

Kurier Niecodzienny

Kurier Niecodzienny

---------------------------------------------------------------------------------------
30.01.2019 | Warszawa - Wilno - Kijów - Lwów - Gdańsk | 2 denary
---------------------------------------------------------------------------------------

Electio Regis Libera 

Sejm elekcyjny zwołany 23 stycznia przez J. O. xięcia Augusta Medycejskiego wciąż nie wyłonił następcy Augusta V (Stanisław von Tauer). O koronę nie ubiega się żaden Piast, natomiast wysunięto kandydatury czterech cudzoziemców: JKM Piotra III Łukasza z Sarmacji, JKM Roberta II Fryderyka z Dreamlandu, JKM Konrada Jakuba z Baridasu oraz JCiKM Franciszka Leopolda z Monarchii Austro-Węgierskiej. Ostatecznie swoją kandydaturę potwierdził kandydat baridajski. Szlachta oczekuje na decyzję cesarza Rakuszan. 

Otwarta Księga Poezji 

Z inicjatywy J. O. xięcia Augusta Medycejskiego otwarto na Uniwersytecie Krakowskim Księgę Poezji, w której każdy mieszkaniec Rzeczypospolitej może opublikować swoje dzieło. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie najnowszej liryki autorów rodzimych w jednym miejscu i uchronienie jej przed zapomnieniem. Dotąd w Księdze znaleźć można teksty J. O. xięcia Sebastiana von Tauera (Hymn Monarchisty, Na wydających rozkazy, O drugim Walezym), Wilhelma Orańskiego (Ciebie wspominam, imienna postaci!) oraz Huberta Szablarczyka-Hrychowicza (Hymnus pogański, Elekcja Zagłoby). 

Województwa i podkomorzostwa

Z inicjatywy Pana Andreama von Salzy toczy się dyskusja o systemie nagród. Powszechnie wiadomo, że w Rzeczypospolitej szlachectwo jest synonimem pełni praw obywatelskich. Odpowiednikiem tytułów arystokratycznych (oprócz nadawanego przez Sejm tytułu książęcego) są urzędy ziemskie (obecnie jest ich dziesięć). Dyskutanci radzą nad tym, jak uatrakcyjnić wspomniany system, by godności honorowe były bardziej prestiżowe niż obecnie i zachęcały do zaangażowania w Rzeczypospolitej za cenę ich zdobycia. 

sobota, 26 stycznia 2019

„Hymnus Pogański” Huberta Szablarczyka-Hrychowicza

Hubert Szablarczyk-Hrychowicz
Utwór niniejszy zdobył trzecie miejsce w Mikroświatowym Konkursie Literackim organizowanym w Federacji Nordackiej. Autorem tekstu jest polski szlachcic, syn księcia Henryka Mikołaja Hrychowicza herbu Godziemba, pan Hubert Szablarczyk-Hrychowicz, który dzielnie poczynając sobie zarówno szabla, jak i piórem, śmiało staje w szeregu z takimi literatami jak Karol Radziwiłł i Sebastian von Tauer. HYMNUS POGAŃSKI,

albo
satyra prześmiewcza przed zbytecznymi troskami nad doczesną materyją przestrzegająca, a w szczególe nad tem, co z wnętrz ludzkich rodowód wywodzi, bowiem człowiek sam sobie najstraszliwszym potrafi być niedruhem, a w szczególe kędy niesforny a nieokrzesany, bez ogłady człekowi mędremu należytej, przez co gotów nie na to się spuścić, co prawdziwie zwać winno się mądrością, jeno na siły nim targające niby mołojcem smutliwym po stepie bezkresnymNie zaszkodziły rządy cesarzowe,
Ni bożków nie zbiło wojsko krzyżowe,
Stoim my nadal, wierni ojcom swojem,
Wsparci tablicą lub prastarym zwojem,
Gdzie zapisali gajowi mędrcowie,
Cóż ofiarować i w jakim sposobie.
Prawdy te nie są spisane literą,
(To wymysł jest obcy), ale się bierą
Z przyrody czystej oraz z dóbr jej szczodrych,
Z promieni słonecznych, z mórz i rzek modrych,
Jednako z grzmotu, wichru i fali -
Takież są źródła, w co dziady wierzali.
Bardziej niż krzyże, tłumili nas przecie
Ci, których filozofami zwiecie.
Lecz cóż za filos, i jakiejż sofii?
Prawdy swe przecie nie z się wydobyli;
A rzecz to jest znana od wielu wieków:
Jeśliś zagubiony – odpowiedź w człeku.
Czyż nie zeń biorą się wsze nasze bogi,
Którym nikt nie śmie pożałować trwogi?
O Pieśni czysta! Opiewajże miano,
Których od zarania wszędy się bano.

Któż gotowy kraj spustoszyć?
Z wszego kierza zwierza spłoszyć?
Ogniem, mieczem palić wioski?
I przysparzać wielkie troski?
Cni kapłani niby z baśni;
Syny Waśni.

Która zasię nakazuje,
Coby każdy kto ją czuje,
Przed waśnicami wnet czmychał,
Wiedząc – inaczej by zdychał?
Pani owa niesłychana;
Bojaźnią zwana.

A która sługów Bojaźni,
Każe wspomóc, aby raźniéj
Było im, aby rzucili
Swe obawy, aby byli
Ciut bliżej jej wspaniałości?
Cna Lutości!

Co za bożki, które śmiało,
Opiewają czyjeś ciało?
To się zdarza dosyć często,
Gdy miłujem się nad nędzą.
Podobnież sąć to upiory -
Zwij „Amory”!

A gdy zdarzy się ta sprawa,
Inna boginka przystawa,
Straszniejsze przez nią są dziwy,
Coś cię ciśnie, tuś drażliwy.
Jedną z groźniejszych jest ona;
To Oskoma.

Wtenczas gdy jej nie pokonasz,
Gotowyś skrzywdzić, nim skonasz;
Ofiara wtem, oddalona
Od rodziny, druhów, doma,
Nie chce zwierzać się nikomu -
Sprawka Sromu.

Z nim nierzadko wespół kroczy,
Przez który ofiara skoczy,
Czy do rzeki, czy do stawu,
Aby później stać się zjawą.
Najźlejszych bogów nasienie -
O Cirzpienie!

Krewnych, co żywot skróciła,
Wzięła zasię wielka siła
Boga który chęć odbiera;
Przezeń każdy chce umierać.
Jego wyznawcom pójść w błoto;
Rankor oto!

Wieść się szerzy wszędy o tem,
Że lud sprawił łzami słotę.
Krople ofiarą gorzkawą
Są dla boga, co niemrawo
Smęt zabiera na werbunek -
Ot, Frasunek!

Przydzie wprawdzie zapomnienie!
Piękny bożek; uwielbieniem
Ludu on się cieszy wielce;
Któż jak on zaślepia serce?
Miłuje go ludzi wiele -
To Wesele!

Idzie zawżdy z onym w parze,
Nałożnica wszech cesarzy,
Takoż królów, kniaziów, wojów,
Lecz przeca także opojów!
Kochanków jej ilość liczna;
Buta śliczna!

Gdy słyszy takie przechwałki
Młódź nie przywykła do walki,
Ani choćby moczyć nosa
(Chyba że kryła go rosa),
Składa wnet ofiarę w darze
Słodkiej Śmiarze!

Takież są ci bogi i boginy wszelkie;
Nieraz przez nie cierpim trudy strasznie wielkie,
One nas jednakże w dłoniach swych trzymają,
A stare prawidła pójść – nie dozwalają.
Siedzim przeto stale, ale to widzimy
Niekiedy, że wcale tego nie musimy!
Czemuż nie wstać zaraz, czyż raj nam zapewnią
Troski tego świata, czyli tylko zwiędną
Przez nie nasze dusze, statki, rody, prawa?
Nie bądźmy pogany – to nam czci nie dawa!
Lecz… Coś znów mię bierze... Uch! na Chrysta rany!
Dalej, bracia, żwawo! Pójdźmy czcić bałwany

wtorek, 22 stycznia 2019

Electio Regis liberaAugust Medycejski
KANCLERZ WIELKI I INTERREX


do wszystkich Panów Braci a takoż i wszystkich cudzoziemskich baronów, grafów i książąt krwi szlacheckiej pozdrowienie i niniejsze obwieszczenie:

 1. Zwołuję electio Regis libera, w której uczestniczyć mogą wszyscy szlachetnie urodzeni według własnej woli.
 2. Każdy szlachetnie urodzony może zgłosić kandydata do korony królewskiej spośród Panów Braci lub cudzoziemskich książąt, którzy jednak muszą zostać zaakceptowani przez ustępującego monarchę, tj. Imć Pana Stanisława von Tauera.
 3. Daję tydzień od dziś, czyli do XXX ianuaris MMXIX roku, na stawienie się Panom Braciom na Sejm, zgłaszanie kandydatów i ustalanie pacta conventa. Termina te wydłużyć lub skrócić według woli Panów Braci można.(—) August Medycejski,
kanclerz i interrex

poniedziałek, 19 listopada 2018

Przemówienia Król Jegomości Augusta V i kanclerza jego Augusta Medycejskiego z okazji dekady istnienia Rzplitej


Przemówienia wygłoszone na wczorajszym Balu z okazji 10-lecia Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Króla Augusta V i kanclerza Augusta Medycejskiego.

Król Jegomość August V, król Polski i wlk. x. litewski


Mości Panowie! Piękne Białogłowy! Szanowni Goście! Wasze Ekscelencje! Czcigodni!

Zaiste, wspaniałą dziś uroczystość przeżywamy! Nie będzie dane bowiem żadnemu z nas przeżyć drugi raz dwóch tak ważnych rocznic w tym samym miesiącu — stulecia i dziesięciolecia zarazem. Radujmy się i świętujmy więc, póki ta niepowtarzalna chwila złączenia dwóch równie niepowtarzalnych rocznic trwa.

Musimy szczerze powiedzieć, że patrząc na Was, Dostojni, patrząc na zgromadzonych tu, wcale nie pomyślelibyśmy, że mikroświat właśnie przeżywa ciężki kryzys. Powiemy więcej — wasz widok napawa Nas optymizmem. I wiarą, że kryzys ów będzie tylko przejściowy. Przybyliście bowiem tu z najróżniejszych stron mikroświata i nie ma znaczenia to, że nie ze wszystkich — ważne, że przybywszy tu, zapomnieliśmy o wszystkim, co nas dzieli, a przypomnieliśmy sobie o wszystkim, co nas łączy. 

Wierzymy, że z takim nastawieniem można zmienić mikroświat. Zmienić go tak, by z niejasnej, ciemnej drogi, którą idąc, ciągle się upada, a którą teraz Pollin kroczy, przeszedł na drogę prowadzącą do rozwoju i dobrobytu.

Wielu mikronautów opuszcza mikroświat, tylko dlatego, że w pewnym momencie zdają sobie sprawę, że uczestniczenie w tej zabawie jest bezsensowne i nic nie daje im w prawdziwym życiu - realu. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy naprawdę nie warto przeżywać takich pięknych chwil i budować to, czego w prawdziwym życiu nie można budować? Odpowiedź pozostawiamy Wam, ale osobiście sądzimy, że mikroświat - przynajmniej ten polski - to najlepiej zagospodarowany kawałek internetu, z czego powinnyśmy być wszyscy dumni. Spójrzcie na Rzeczpospolitą - wirtualną, i Rzeczpospolitą Obojga Narodów - tą realną, tą która upadła. Przecież to antonimy! Noszą taką samą nazwę, pierwsza wzoruje się na drugiej, a mimo to są swoimi zupełnymi przeciwieństwami. To dlatego, że w realu nigdy nie wytworzylibyśmy takiego klimatu, takiej uczciwości, takiego ogromu przywilejów dla obywateli, a jednocześnie takiego szacunku do władzy. W mikroświecie natomiast to się udało.

Na koniec Naszego przemówienia, pozwólcie Nam wznieść jeszcze jeden toast, mamy nadzieję, że jeszcze nie ostatni. Vivat Pollin! Niech żyje polski mikroświat! 

Dwustulecia niepodległości Polski nie będzie Nam dane świętować... Ale kto wie, może niektórzy z nas dotrwają do stulecia powstania mikroświata?

August Medycejski, kanclerz wielki Rzeczypospolitej

Wasza Królewska Mość! Panowie Bracia! Czcigodni a Szacowni Goście!

Oto przyszło nam świętować dekadę istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dziesięć lat, w trakcie których Res Publica ugruntowała swoją obecność na arenie mikronacynej. Dziś niepodobnym byłoby wyobrażenie sobie polskiego v-świata bez Korony i Litwy. Kraj nasz, Patria Szlachecka, nie zostałaby tym, czym jest obecnie, gdyby nie zaangażowanie licznych osób od czasów najdawniejszych aż po Konfederację Kijowską i dzień dzisiejszy. 

Aurea Libertas — Złota Wolność, wyróżnia naszą Ojczyznę, w której każdy zaiste ma równe szanse, ubiegając się choćby o królewską koronę. W jakim innym zakątku mikroświata funkcjonuje taki ustrój, w którym obywatele współdecydują o polityce i biorą wspólną odpowiedzialność za te decyzje, a jednocześnie panuje szacunek dla uświęconej monarchii? 

Wielkim osiągnięciem było niewątpliwie napisanie przez niezastąpionego księcia Marka Wiktorowicza Zepa systemu gospodarczego PIAST. Od czasów gospodarki i wojskowości narracynnej na forum przeszliśmy do latyfundiów i oddziałów wojskowych funkcjonujących w skryptach. 

Również kultura nie pozostaje u nas w tyle. Książę Karol Radziwiłł i jego słynny dramat Ars moriendi, syn jego Samuel Radziwiłł, który prowadzi Merkuriusza Polskiego, książę Sebastian von Tauer, autor wierszy i satyr, a do tego wielu innych twórców poezji i kronik. 

Przez dziesięć lat udało się na wytworzyć stabilny system polityczny, gospodarczy i wojskowy, a i klimat się nam całkiem udał, który za królowania Mikołaja I wzbogacił się o Księstwo Urbino. Z tego miejsca pozdrawiam Urbińczyków obywateli Książąt Zepów. 

Niewątpliwie w mikronacjach najpiękniejsze jest to, że budują je różne osobowości. W Koronie i Litwie każdy znajduje swoje miejsce i dzięki temu każdy na przestrzeni dekady, nawet jeśli jego imię zaginęło w mrokach dziejów, pozostawił cegiełkę, na której zbudowano ten gmach — Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Na zakończenie życzę Waszej Królewskiej Mości, Panom Braciom i Czcigodnym Gościom udanej a przedniej zabawy, a Rzeczypospolitej kolejny dziesięciu lat!

czwartek, 8 listopada 2018

08 listopada 2018 — 10 lat Rzeczypospolitej

8 XI 2008 — 8 XI 2018

Dziesięć lat Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Kilka faktów z historii i współczesności Korony i Litwy: 

 1. Pierwszy (wirtualny) król Polski i wielki książę litewski nosił imię August IV (obecnie: August Medycejski). Obecny król Polski i wielki książę litewski nosi imię August V (przed elekcją: Stanisław von Tauer).
 2. Przez dziesięć lat na tronie w Warszawie zasiadało 14 różnych osób. 
 3. Najdłużej sprawującym królewską władzę był August Medycejski (dwukrotnie jako August IV i raz jako August Ludwik II), który panował przez łącznie 569 dni. Na drugim miejscu znajduje się Marek Wikrotoricz Zep z łączną liczbą 513 dni panowania (trzykrotnie jako Marek Paweł). Na trzecim miejscu znalazł się Karol Radziwłł, który panował łącznie 467 dni (jako Karol I Józef i Karol II). Najkrócej panującym był natomiast Michał II August, który zasiadał na tronie tylko przez 17 dni.
 4. Pierwszym kanclerzem Rzeczypospolitej został kardynał Rambazi (późniejszy Jan IV), obecnym kanclerzem jest August Medycejski.
 5. Rzeczpospolita przez dziesięć lat swojej historii należała do Organizacji Polski Mikronacji, Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Rady Kontynentu Vaarlandzkiego (państwo założycielskie wraz ze Skarlandem i Agurią) i Wielkiej Biblioteki Współpracy (państwo założycielskie razem z Wielką Polondią).
 6. W całej historii Rzeczypospolitej tylko trzy kobiety zostały królowymi (małżonkami królów), a były to: Victoria di Gautier (żona Augusta IV), Sidonia Zamoyska (żona Jerzego II), Eleonora Skaralndzka (żona Marka Pawła i suwerenna królowa Skarlandu).
 7. Rzeczpospolitą współtworzyło ponad 321 użytkowników, którzy są autorami ponad 38000 postów (dane oparte tylko na obecnym forum).
 8. Rzeczpospolita razem ze Skarlandem, Nordią, Francją i Wielką Polondią utworzyła Nowy Kontynent, z czasem nazwany Estellą lub Vaarlandem. Spośród krajów pierwotnie współtworzących Nowy Kontynent do dziś przetrwała tylko Rzeczpospolita.
 9. Rzeczpospolita dysponuje własnym system gospodarczym PIAST, którego twórcą jej książę Marek Wiktorowicz Zep. W systemie można zakładać i rozwijać majątki szlacheckie, kupować kamienice w miastach, zakładać manufaktury i rekrutować prywatne oddziały wojskowe. 
 10. W ciągu swojej historii Rzeczpospolita angażowała się dyplomatycznie (i/lub wojskowo) w cztery duże konflikty: skarlandzką wojnę sukcesyjną, która doprowadziła do osadzenia na tronie w Walencji Eleonory de Medici, konflikt z Nordią, który doprowadził do czasowego zerwanie stosunków na linii Warszawa-Nordheim, konflikt z Samundą, która chciała zająć terytoria Estonii oraz w wojnę domową w Kugarii.

STO LAT RZECZPOSPOLITEJ!

piątek, 20 lipca 2018

Habemus Regem!

16 lipca 2018 roku Jego Ekscelencja Ksawery van Berden, prymas Korony i Litwy, ogłosił, że szlachta wybrała na króla i następcę Jerzego III JW Stanisława von Tauera, syna księcia Sebastiana von Tauera, który zasiadał na tronie już dwakroć pod imionami Sebastiana Januarego. 

Nowy monarcha przyjął imię Augst V

Koronacja odbędzie się w niedzielę 22 lipca w Katedrze Wawelskiej.